Wij zijn blij dat het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 er is. Bij elk bestuursakkoord liggen er nieuwe kansen om de samenleving inclusiever te maken en tegemoet te komen aan de noden van de gemeenschap en van mensen met een handicap in het bijzonder.

Er staat heel wat positiefs in het regeerakkoord. Maar er staan ook harde zaken in, zaken die pijn doen. En dan vragen wij ons af of er wat van het positieve in huis zal komen. Het klinkt mooi als u, Vlaamse Regering, stelt dat u niemand achter laat en bijvoorbeeld de wachtlijsten zal wegwerken. Als in dezelfde tekst wordt aangekondigd dat mensen van noodzakelijke hulp en zorg worden uitgesloten, dan krijgen wij het koud. En als het vervolgens over de centen gaat die de Vlaamse regering veil heeft voor het wegwerken van wachtlijsten waar alleen mensen opstaan die dringend hulp nodig hebben, dan weten wij dat het niet goed komt.

Laten we het ook eens hebben over andere zaken die ons heel nauw aan het hart liggen. Onderwijs bijvoorbeeld. Wij hebben lang en hard moeten vechten opdat kinderen met een handicap niet meer automatisch zouden worden doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. Akkoord, er waren maatregelen nodig om het M-decreet beter te doen werken. Maar het afschaffen? Er komt iets nieuws en iets beters, zo stelt u. De teneur is echter duidelijk. Minder kinderen met een handicap in het gewoon onderwijs.

In uw hoofdstuk mobiliteit kondigt u een masterplan toegankelijkheid aan. Basisbereikbaarheid geldt immers voor iedereen. Voor het vervoer op maat zijn onze verwachtingen hooggespannen. We hopen dat de resultaten van uw keuzes snel zichtbaar worden op het terrein. Het is nodig voor het vertrouwen.

U kiest voor een inclusieve maatschappij, met oog voor de fysieke en digitale administratieve toegankelijkheid voor alle burgers en met gespecialiseerde dienstverlening op maat voor mensen met een handicap of chronische aandoening. U schrijft integrale toegankelijkheid als absolute kwaliteitsvoorwaarde in binnen het beleid. Beste regering, wij kijken vol verwachting uit naar de concrete maatregelen.

De Vlaamse overheid zal bovendien ook een voorbeeldrol vervullen als het gaat over de tewerkstelling van personen met een handicap. De vorige regeringen hadden datzelfde voornemen, maar konden het niet waarmaken. Ook zet u meer in op sociale economieën en doorstroming naar het gewone circuit. Weet dat niet alle personen met een handicap kunnen doorstromen. Daarvoor moet sociale tewerkstelling volgens ons een oplossing blijven bieden. Hun tewerkstelling creëert een economische meerwaarde en draagt bij in uw strijd tegen armoede.

We maken ons zorgen over de hervorming van de zorgbudgetten. Bij de inschaling van de noden moet u erop letten dat mensen met een handicap ook ondersteuning moeten kunnen betalen om te participeren in de samenleving. Het gaat dus over meer dan wassen, kleden, eten en slapen. Wij willen dat u die noden meeneemt in uw meting van de zorgnood en er budget voor ter beschikking stelt.

In uw regeerakkoord staat een voor ons heel pijnlijke en zorgwekkende uitspraak, en daaraan gekoppelde maatregel. Het is ook in strijd met uw beginsel dat u niemand achterlaat. U wil dat de mensen eerst bijdragen aan het systeem voor ze beroep kunnen doen op zorg en ondersteuning. Concreet sluit u nieuwkomers 10 jaar uit vooraleer ze bijvoorbeeld een zorgbudget kunnen krijgen, of zelfs een mobiliteitshulpmiddel. Dat raakt ons in het hart. We vinden het niet kunnen dat je kwetsbare mensen die solidariteit nodig hebben, uitsluit van noodzakelijke zorg of hulpmiddelen omdat ze (nog) niet bijdragen. Veel mensen met een handicap zullen nooit een bijdrage, in de zin zoals u het bedoelt, financieel en economisch, kunnen leveren.

Eén van onze bondgenoten in de strijd tegen uitsluiting en discriminatie van mensen met een handicap is UNIA. U vermeldt dat u racisme en discriminatie in al haar vormen verwerpt en er tegen zal optreden. Maar hoe doet u dat als u de instrumenten daarvoor afbreekt?

In uw regeerakkoord kondigt u aan niet meer naar overlegorganen te willen luisteren die op basis van handicap zijn georganiseerd. Niets over ons zonder ons is één van de belangrijkste beginselen van elke organisatie van personen met een handicap. Wij kunnen dus niet anders dan van ons laten horen, of u ons daartoe nu uitnodigt of niet. Uw aankondiging dat u niet meer wil luisteren, zien we dan maar als een uitdaging om meer van ons te laten horen. Gezien we met veel zijn, hebben we er alle vertrouwen in dat het zal lukken. Beschouw deze brief alvast als een uitnodiging tot overleg, van onzentwege.

Namens de KVG-Groep.